Tin tức

04.06.2021

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 5/2021

Hàng rào tạm, pano quảng cáo: Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100% Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100% Kết cấu -Phần ngầm: Công […]

Xem thêm

07.05.2021

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2021

Hàng rào tạm, pano quảng cáo: Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100% Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100% Kết cấu -Phần ngầm: Công […]

Xem thêm

09.04.2021

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2021

Hàng rào tạm, pano quảng cáo: Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100% Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100% Kết cấu -Phần ngầm: Công […]

Xem thêm

25.02.2021

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 1/2021

 Hàng rào tạm, pano quảng cáo: Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100% Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100% Kết cấu -Phần ngầm: Công […]

Xem thêm

06.01.2021

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2020

 Hàng rào tạm, pano quảng cáo: Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100% Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100% Kết cấu -Phần ngầm: Công […]

Xem thêm

09.11.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo: Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100% Phần cọc:  Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100% Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100% Kết cấu -Phần ngầm: Công […]

Xem thêm