`
09 - 11 - 2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 10/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo:

 • Lắp dựng, công trình tạm: đã thực hiện 100%
 • Chiếu sáng, công trình tạm: đã thực hiện 100%

Phần cọc: 

 • Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh, kết cấu: đã thực hiện 100%
 • Ép cọc đại trà, kết cấu: đã thực hiện 100%

Kết cấu -Phần ngầm:

 • Công trình tạm: đã thực hiện 100%
 • Đào đất: đã thực hiện 100%
 • Ép cừ Larsen chống sạt lở: đã thực hiện 100%
 • Bê tông móng: đã thực hiện 100%
 • Chống thấm đáy sàn hầm: đã thực hiện 100%
 • Bê tông sàn hầm: đã thực hiện 100%
 • Bê tông vách hầm: đã thực hiện 100%
 • Bê tông sàn trệt: đã thực hiện 100%
 • Bê tông mái Cos +94m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Phần hoàn thiện: Xây tô

 • Tầng hầm: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn trệt: đang thực hiện Block B, Block C 90%
 • Từ sàn lầu 1 ( tầng thứ 2) đến sàn lầu 24 ( tầng thứ 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn mái code 86.5: đã thực hiện 100%
 • Sàn tum code 90m: đã thực hiện 100%
 • Sàn tum code 90m: đã thực hiện 100%

Hoàn thiện: 

Chống thấm: 

 • Bể tự hoại: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Podium: đang thực hiện 50% Block C. 
 • Tầng trệt: đã thực hiện 100%
 • Từ sàn lầu 01 ( tầng thứ 02) đến sàn  lầu 24 ( tầng thứ 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C. 
 • Sàn mái code +86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Bồn hoa trên mái: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Tum mái thang bộ: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn mái phòng kĩ thuật: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn tum mái code +94m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Cán nền:

 • Từ sàn trệt ( tầng 1) đến sàn lầu 24 ( tầng thứ 25): đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn mái code +86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.
 • Sàn tum mái code +94m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Bả matic, sơn nước: 

Trục 1/A1-D1: Đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 80%
 • Lầu 10-18: Block C 80%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục 13/A1-D1: Đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 80%
 • Lầu 10-18: Block C 80%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục A1/1-14: Đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 80%
 • Lầu 10-18: Block C 80%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục D1/1-14: Đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 80%
 • Lầu 10-18: Block C 80%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục 14-15/E1-K1: đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 80%
 • Lầu 10-18: Block C 80%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục 26-27/E1-K1: đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 80%
 • Lầu 10-18: Block C 80%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Trục E1/14-27: đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block B 70%
 • Lầu 10-18: Block B 70%
 • Lầu 19- 25: Block B 100%

Trục K1/14-27: đang thực hiện

 • Lầu 2-9: Block C 70%
 • Lầu 10-18: Block C 90%
 • Lầu 19- 25: Block C 100%

Tầng hầm: đang thực hiện 30% Block B, Block C 

Lầu 1 (tầng 2): đang thực hiện Block B, Block C

Lầu 2 (tầng 3) đến lầu 9 (tầng 10) đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 10 (tầng 11) đến lầu 16 (tầng 17) đang thực hiện 80% Block B, Block C

Lầu 17 (tầng 18) đang thực hiện Block B 80%,  Block C 100%

Lầu 18 (tầng 19) đang thực hiện Block B 80%, Block C 90%

Lầu 19 (tầng 20) đến lầu 22 (tầng 23)  đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 23 (tầng 24) và lầu 24 (tầng 25)  đang thực hiện 80% Block B, Block C

Sàn mái code 86.5m: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Tum mái: đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Đóng trần

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 8 (tầng 9) đã thực hiện 100% Block B, Block C.

Từ lầu 9 (tầng 10) đến lầu 15 (tầng 16) đang thực hiện Block B 50%, Block C 50%

Từ lầu 16 (tầng 17) đến lầu 22 (tầng 23) đã thực hiện 100% Block B, Block C

Lầu 23 (tầng 24) , lầu 25 (tầng 25) đang thực hiện

 

Ốp lát

 

Lầu 2 (tầng 3): đã thực hiện 100% Block B, block C

Lầu 3 (tầng 4): đang thực hiện 90% Block B, Block C 

Lầu 3A (tầng 5): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 5 (tầng 6): đang thực hiện Block B 100%, block C 50%

Lầu 6 (tầng 7) đến lầu 11 (tầng 12): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 12 (tầng 13) đang thực hiện Block B 90%, Block C 80%

Lầu 12A (tầng 14): đang thực hiện 80% Block B, Block C

Lầu 12B (tầng 15): đang thực hiện Block B 90%, Block C 80%

Lầu 15, 16, 17 ( tầng 16, 17, 18): đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lầu 18 (tầng 19): đang thực hiện Block B 90%, Block C 80%

Lầu 19 ( tầng 20): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Từ lầu 20 (tầng 21) đến lầu 24 ( tầng 25): đang thực hiện 70% Block B, Block C

Sàn mái Code 86.5m đang thực hiện 90% Block B, Block C

Cửa nhôm 

Từ lầu 2 ( tầng 3) đến lầu 16 (tầng 17) đang thực hiện 80% Block B, Block C

Từ lầu 17 (tầng 18) đến lầu 24 (tầng 25) đang thực hiện 90% Block B, Block C

Lan can sắt sân phơi, cầu thang

Từ lầu 2  (tầng 3) đến lầu 9 (tầng 10): đang thực hiện 80% Block B, Block C

Từ lầu 10 (tầng 11) và lầu 11 (tầng 12): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Lầu 12 (tầng 13) đang thực hiện 80% Block B, Block C

Lầu 12A (tầng 14) và lầu 12B (tầng 15): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Lầu 15 (tầng 16): đang thực hiện 80% Block B, Block C

Lầu 16 (tầng 17) và lầu 17 ( tầng 18): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Lầu 18 (tầng 19): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Lầu 19 (tầng 20) và lầu 20 (tầng 21): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Lầu 21 (tầng 22): đang thực hiện 80% Block B, Block C

Lầu 22 (tầng 23 ) và Lầu 23 (tầng 24): đang thực hiện Block B 80%, Block C 70%

Lầu 24 (tầng 25): đang thực hiện 80% Block B, Block C

Sàn mái code 86.5m đã thực hiện 100% Block B. Block C

Cửa chống đẩy:

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 24 (tầng 25): đang thực hiện 80% Block B, Block C.

Cửa gỗ : 

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 24 (tầng 25): đang thực hiện 80% Block B, Block C.

Sàn gỗ: 

Từ lầu 2 (tầng 3) đến lầu 24 (tầng 25): đang thực hiện 90% Block B, Block C.

Thang máy: đang thực hiện 80% Block B, Block C