Tin tức

03.09.2020

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 8/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng     Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Chiếu sáng   Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh      Kết cấu Đã thực hiện      100% Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện   100% (623 tim […]

Xem thêm

04.08.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 7/2020

  Hàng rào tạm, pano quảng cáo   Lắp dựng             Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Chiếu sáng          Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh             Kết cấu Đã thực hiện      100% Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện      100% (623 tim D600, D500). […]

Xem thêm

01.07.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo   Lắp dựng    Công trình tạm  Đã thực hiện     100% Chiếu sáng    Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Phần Cọc       Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh    Kết cấu Đã thực hiện      100% Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện Kết […]

Xem thêm

02.06.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 5/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo   Lắp dựng    Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Chiếu sáng          Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Phần Cọc              Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh             Kết cấu Đã thực hiện      100% Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện Kết cấu -Phần ngầm  Công trình […]

Xem thêm

04.05.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo  Lắp dựng     Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Chiếu sáng   Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện      100% (623 tim D600, D500). […]

Xem thêm

03.04.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo  Lắp dựng             Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Chiếu sáng          Công trình tạm  Đã thực hiện      100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện      100% (623 tim D600, D500). Kết […]

Xem thêm