Tin tức

20.02.2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 2/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo      Lắp dựng       Công trình tạm         Đã thực hiện  100% Chiếu sáng    Công trình tạm         Đã thực hiện  100% Phần Cọc       Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh   Kết cấu         Đang thực hiện         100% Ép cọc đại trà Kết cấu         Đã thực hiện  100% (623 tim D600, D500). (Đã […]

Xem thêm

31.12.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng Đã thực hiện   100% Chiếu sáng Đã thực hiện 100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện Ép cọc đại trà Kết cấu Đã thực hiện 100% Kết cấu Phần ngầm Công trình tạm  Kết cấu-Phần ngầm Đang thực […]

Xem thêm

29.11.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo  Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Chiếu sáng: Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà: Kết cấu: Đã thực hiện 100% Kết cấu – Phần ngầm      Đào đất […]

Xem thêm

01.10.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Chiếu sáng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu: Đang thực hiện: 100% Ép cọc đại trà – kết cấu – Đã thực hiện: 100% […]

Xem thêm

03.09.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 8/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Chiếu sáng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu: Đang thực hiện: 100% Ép cọc đại trà – kết cấu – Đã thực hiện: 100% […]

Xem thêm

11.10.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 9/2018

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng Công trình tạm Đã thực hiện 100% Chiếu sáng Công trình tạm Đã thực hiện 100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã thực hiện 100% (623 tim D600, D500). (Đã […]

Xem thêm