Tin tức

29.11.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo  Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Chiếu sáng: Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà: Kết cấu: Đã thực hiện 100% Kết cấu – Phần ngầm      Đào đất […]

Xem thêm

01.10.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Chiếu sáng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu: Đang thực hiện: 100% Ép cọc đại trà – kết cấu – Đã thực hiện: 100% […]

Xem thêm

03.09.2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 8/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Chiếu sáng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100% Phần cọc: Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu: Đang thực hiện: 100% Ép cọc đại trà – kết cấu – Đã thực hiện: 100% […]

Xem thêm

11.10.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 9/2018

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng Công trình tạm Đã thực hiện 100% Chiếu sáng Công trình tạm Đã thực hiện 100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã thực hiện 100% (623 tim D600, D500). (Đã […]

Xem thêm

17.08.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 4 THÁNG 8/2018

Hàng rào tạm, pano quảng cáo Lắp dựng Công trình tạm Đã thực hiện 100% Chiếu sáng Công trình tạm Đã thực hiện 100% Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100% Ép cọc đại trà Kết cấu Đã thực hiện 100% (623 tim D600, D500). (Đã […]

Xem thêm

17.07.2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6-7

DỰ ÁN: CITIESTO 1. Hàng rào tạm, pano quảng cáo: – Lắp dựng – Đã thực hiện – 100% – Chiếu sáng – Đã thực hiện – 100% 2. Phần Cọc: – Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Đang thực hiện – 100% – Ép cọc đại trà – Đã thực hiện […]

Xem thêm