`
03 - 04 - 2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 4/2018

Tiến độ chi tiết:

Hàng rào tạm, pano quảng cáo

Lắp dựng Công trình tạm Đã thực hiện 100%
Chiếu sáng Công trình tạm Đã thực hiện 100%

Phần Cọc: 

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện 100%
Ép cọc đại trà Kết cấu Đang thực hiện 74% (395 tim D600)