`
04 - 05 - 2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 4/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo 

Lắp dựng     Công trình tạm  Đã thực hiện      100%

Chiếu sáng   Công trình tạm  Đã thực hiện      100%

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh

Kết cấu Đang thực hiện 100%

Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện      100% (623 tim D600, D500).

Kết cấu -Phần ngầm       

Công trình tạm  Kết cấu-Phần ngầm         Đang thực hiện Nhà thầu Cosaco đã thi công lắp 2 cẩu tháp và thi công văn phòng tạm

Đào đất Phần ngầm        Đang thực hiện

Ép cừ Larsen chống sạt lở      Phần ngầm          Đang thực hiện

Bê tông móng    Phần ngầm          Đang thực hiện

Chống thấm đáy sàn hầm             Phần ngầm          Đang thực hiện

Bê tông Sàn hầm              Phần ngầm          Đã thực hiện

Bê tông vách hầm            Phần ngầm          Đã thực hiện

Bê tông sàn trệt Phần thân            Đã thực hiện

Bê tông mái Cos +94m   Phần thân            Đã thực hiện      Block B: Đã thực hiện  Block C: Đã thực hiện

 

Phần hoàn thiện

Phần xây tô

Sàn lầu 01 (Tầng thứ 02)             Đang thực hiện Block B :

Đang thực hiện Block C:

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)             Đang thực hiện Block B : 100%  Block C: 90%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)             Đang thực hiện Block B : 100%   Block C: 90%

Sàn lầu 03A (Tầng thứ 05)           Đang thực hiện Block B : 100%  Block C:

90%

Sàn lầu 05 (Tầng thứ 06)            Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 06 (Tầng thứ 07)          Đang thực hiện Block B : 100%  Block C: 90%

Sàn lầu 07 (Tầng thứ 08)           Đang thực hiện Block B : 100%  Block C: 90%

Sàn lầu 08 (Tầng thứ 09)           Đang thực hiện Block B : 100%  Block C:  90%

Sàn lầu 09 (Tầng thứ 10)            Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 10 (Tầng thứ 11)           Đang thực hiện Block B : 100%  Block C: 90%

Sàn lầu 11 (Tầng thứ 12)           Đang thực hiện Block B : 100%  Block C: 90%

Sàn lầu 12 (Tầng thứ 13)               Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 12A (Tầng thứ 14)             Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 12B (Tầng thứ 15)              Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 15 (Tầng thứ 16)              Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 16 (Tầng thứ 17)              Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 17 (Tầng thứ 18)             Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 18 (Tầng thứ 19)               Đang thực hiện Block B : 100%  Block C: 90%

Sàn lầu 19 (Tầng thứ 20)              Đang thực hiện Block B : 100% Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 20 (Tầng thứ 21)                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 21 (Tầng thứ 22)              Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 22 (Tầng thứ 23)               Đang thực hiện Block B : Đang thực hiện Block C: 90%

Sàn lầu 23 (Tầng thứ 24)               Đang thực hiện Block B : Đang thực hiện Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 24 (Tầng thứ 25)             Đang thực hiện Block B : Đang thực hiện Block C:Đang thực hiện

Sàn mái code 86.5                            Đang thực hiện Block B : Đang thực hiện Block C: 100%

Sàn tum code 90m                           Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện Block C: 100%

Sàn tum code 91.65                        Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện Block C: 90%

Hoàn thiện

Chống thấm

Sàn lầu 01 (Tầng thứ 02)               Chưa thực hiện Block B : Block C:

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)                                Hoàn thành        Block B : 100% Block C: 100%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)                                Hoàn thành        Block B : 100% Block C: 100%

Sàn lầu 3A (Tầng thứ 05)                               Hoàn thành        Block B : 100% Block C: 100%

Sàn lầu 5 (Tầng thứ 06)                  Hoàn thành        Block B : 100% Block C: 100%

Sàn lầu 6  (Tầng thứ 07)                 Hoàn thành        Block B: 100% Block C: 100%

Sàn lầu 7 (Tầng thứ 08)                  Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn lầu 8 (Tầng thứ 9)                    Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn lầu 9 (Tầng thứ 10)                  Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn lầu 10 (Tầng thứ 11)                                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Hoàn thiện

Sàn lầu 11 (Tầng thứ 12)                                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 1 0%

Sàn lầu 12 (Tầng thứ 13)                                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 100%

Sàn lầu 12A (Tầng thứ 14)                             Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn lầu 12B (Tầng thứ 15)                             Đang thực hiện Block B: 100% Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 15 (Tầng thứ 16)                                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 16 (Tầng thứ 17)                                Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 17 (Tầng thứ 18)                                Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện Block C: Chưa thực hiện

Sàn mái code +86.5m                     Đang thực hiện Block B: Chưa thực hiện Block C: Đang thực hiện

Bồn hoa trên mái                              Đang thực hiện Block B: Chưa thực hiện Block C: Đang thực hiện

Tum mái thang bộ                            Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn tum mái code 94m                   Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn lầu 2 (Tầng 3)             Cán nền               Đang thực hiện Block B: 80% Block C: 90%

Sàn lầu 3 (Tầng 4)                             Đang thực hiện Block B: 80% Block C: 90%

Sàn lầu 3A (Tầng 5)                          Đang thực hiện Block B: 80% Block C: 90%

Sàn lầu 5 (Tầng 6)                             Đang thực hiện Block B: 80% Block C: 90%

Sàn lầu 6 (Tầng 7)                             Đang thực hiện Block B: 80%  Block C: 90%