`
31 - 12 - 2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo

Lắp dựng Đã thực hiện   100%

Chiếu sáng Đã thực hiện 100%

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh Kết cấu Đang thực hiện

Ép cọc đại trà Kết cấu Đã thực hiện 100%

Kết cấu

Phần ngầm

Công trình tạm  Kết cấu-Phần ngầm Đang thực hiện Nhà thầu Cosaco đã thi công lắp 2 cẩu tháp và thi công văn phòng tạm

Đào đất Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Ép cừ Larsen chống sạt lở Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Bê tông móng Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Chống thấm đáy sàn hầm Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Bê tông Sàn hầm Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Bê tông vách hầm Phần ngầm Đã thực hiện 100%

Bê tông sàn trệt  Phần thân Đang thực hiện 100%

Bê tông sàn lầu 24  Phần thân Đang thực hiện Block B : 100%

Bê tông sàn lầu 25  Phần thân Đang thực hiện Block B: 100%

Block C: 100%

Bê tông sàn tầng kỹ thuật  Phần thân Đang thực hiện   Block B: 100%

Block C: 100%

Bê tông sàn tầng Tum Phần thân Đang thực hiện   Block B: 100%

Block C: 100%

Bê tông mái Cos +94m   Phần thân Đang thực hiện Block B: Đã thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Phần hoàn thiện

Sàn lầu 2 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 3 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

SÀn lầu 3A Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 5 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 6              Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 7     Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 8      xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 9      Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 10     Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 11     Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12     Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12A    Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12B    Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 15      Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 16      Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 17      Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 18     Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 19     Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 20    Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 21   Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 22   Xây, tô  Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện

Block C: Chưa thực hiện