`
03 - 09 - 2020

TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 8/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo

Lắp dựng     Công trình tạm  Đã thực hiện      100%

Chiếu sáng   Công trình tạm  Đã thực hiện      100%

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh      Kết cấu Đã thực hiện      100%

Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện   100% (623 tim D600, D500).

Kết cấu -Phần ngầm

Công trình tạm

Kết cấu-Phần ngầm     Đã thực hiện

Đào đất Phần ngầm     Đã thực hiện      100%

Ép cừ Larsen chống sạt lở

Phần ngầm    Đã thực hiện      100%

Bê tông móng

Phần ngầm    Đã thực hiện      100%

Chống thấm đáy sàn hầm

Phần ngầm          Đã thực hiện      100%

Bê tông Sàn hầm

Phần ngầm          Đã thực hiện      100%

Bê tông vách hầm

Phần ngầm          Đã thực hiện      100%

Bê tông sàn trệt

Phần thân            Đã thực hiện      100%

Bê tông mái Cos +94m

Phần thân   Đã thực hiện      Block B: Đã thực hiện  Block C: Đã thực hiện

Phần hoàn thiện

Tầng hầm     Đang thực hiện Block B:  – Block C: Đang thực hiện

Sàn trệt

Phần xây tô   Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 01 (Tầng thứ 02)                Đang thực hiện Block B : Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)                Đang thực hiện Block B : 90%  Block C: 90%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 03A (Tầng thứ 05)             Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 05 (Tầng thứ 06)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 06 (Tầng thứ 07)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 07 (Tầng thứ 08)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 08 (Tầng thứ 09)                Đang thực hiện Block B :  90% Block C: 90%

Sàn lầu 09 (Tầng thứ 10)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 10 (Tầng thứ 11)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 11 (Tầng thứ 12)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 12 (Tầng thứ 13)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 13 (Tầng thứ 14)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 14 (Tầng thứ 15)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 15 (Tầng thứ 16)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 16 (Tầng thứ 17)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 17 (Tầng thứ 18)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 18 (Tầng thứ 19)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 19 (Tầng thứ 20)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 20 (Tầng thứ 21)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 21 (Tầng thứ 22)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 22 (Tầng thứ 23)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 23 (Tầng thứ 24)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 24 (Tầng thứ 25)                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Hoàn thiện

Sàn lầu 01 (Tầng thứ 02)

Chống thấm

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 3A (Tầng thứ 05)               Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 5  (Tầng thứ 06)                 Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 6 (Tầng thứ 07)                  Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 7 (Tầng thứ 08)                  Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 8 (Tầng thứ 9)                    Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 9 (Tầng thứ 10)                  Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 10 (Tầng thứ 11)                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 11 (Tầng thứ 12)                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 12 (Tầng thứ 13)                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 12A (Tầng thứ 14)             Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 12B (Tầng thứ 15)             Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 15 (Tầng thứ 16)                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 16 (Tầng thứ 17)                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 17 (Tầng thứ 18)                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 18 (Tầng thứ 19)                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 19 (Tầng thứ 20)                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 20 (Tầng thứ 21)                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn lầu 21 (Tầng thứ 22)                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn lầu 22 (Tầng thứ 23)                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn lầu 23 (Tầng thứ 24)                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn lầu 24 (Tầng thứ 25)                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%