`
12 - 03 - 2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG TUẦN 1 THÁNG 3/2018

Tiến độ chi tiết:

Hàng rào tạm, pano quảng cáo

  • Lắp dựng: Công trình tạm Đã thực hiện 100%
  • Chiếu sáng: Công trình tạm Đã thực hiện 100%

Phần Cọc Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh

Kết cấu: Đang thực hiện 100%
Ép cọc đại trà: Kết cấu Đang thực hiện 35% (188 tim D600)