`
01 - 10 - 2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo

Lắp dựng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100%

Chiếu sáng – Công trình tạm: Đã thực hiện 100%

Phần cọc:

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Kết cấu: Đang thực hiện: 100%

Ép cọc đại trà – kết cấu – Đã thực hiện: 100%

Kết cấu phần ngầm:

Công trình tạm – kết cấu phần ngầm: Đang thực hiện

Đào đất – Phần ngầm: Đang thực hiện 100%

Ép cừ Larsen chống sạt lở: Đang thực hiện 100%

Bê tông móng: Đang thực hiện: 100%

Chống thấm đáy sàn hầm: Đang thực hiện: 100%

Bê tông Sàn hầm Đang thực hiện: 100%

Bê tông vách hầm Đang thực hiện: 100%

Bê tông sàn trệt Đang thực hiện: 100%

Bê tông sàn lầu 12A Block B : 100% Block C: 100%

Bê tông sàn lầu 16 Block B: 100%

Bê tông sàn lầu 19 Phần thân Block B 100%

Phần hoàn thiện

Sàn lầu 2 Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 3  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 3A  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 5  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 6  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 7  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 8  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 9  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 10  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 11  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 12  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Sàn lầu 12A  Xây tô Block B, Block C Đang thực hiện

Phần M&E

Sàn lầu 2 lắp đặt ống âm tường Block B Block C đang thực hiện

Sàn lầu 3 lắp đặt ống âm tường Block B Block C đang thực hiện

Sàn lầu 3A lắp đặt ống âm tường Block B Block C đang thực hiện

Sàn lầu 5 lắp đặt ống âm tường Block B đang thực hiện