`
17 - 07 - 2018

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6-7

DỰ ÁN: CITIESTO
1. Hàng rào tạm, pano quảng cáo:
– Lắp dựng – Đã thực hiện – 100%
– Chiếu sáng – Đã thực hiện – 100%
2. Phần Cọc:
– Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh – Đang thực hiện – 100%
– Ép cọc đại trà – Đã thực hiện – 100%