`
01 - 07 - 2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 6/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo   Lắp dựng   

Công trình tạm  Đã thực hiện     100%

Chiếu sáng    Công trình tạm  Đã thực hiện      100%

Phần Cọc       Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh    Kết cấu Đã thực hiện      100%

Ép cọc đại trà     Kết cấu Đã thực hiện

Kết cấu -Phần ngầm 

Công trình tạm  Kết cấu-Phần ngầm    Đã thực hiện

Đào đất Phần ngầm   Đã thực hiện

Ép cừ Larsen chống sạt lở       Phần ngầm   Đã thực hiện

Bê tông móng    Phần ngầm   Đã thực hiện

Chống thấm đáy sàn hầm   Phần ngầm        Đã thực hiện      100%

Bê tông Sàn hầm              Phần ngầm          Đã thực hiện      100%

Bê tông vách hầm            Phần ngầm          Đã thực hiện      100%

Bê tông sàn trệt   Phần thân    Đã thực hiện      100%

Bê tông mái Cos +94m   Phần thân   Đã thực hiện  Block B: Đã thực hiện

Block C: Đã thực hiện

Phần hoàn thiện

Phần xây tô:

Tầng hầm đang thực hiện

Sàn trệt Đang thực hiện

Sàn lầu 01 (Tầng thứ 02)                               Đang thực hiện

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 03A (Tầng thứ 05)                             Đang thực hiện Block B :  90% Block C: 90%

Sàn lầu 05 (Tầng thứ 06)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 06 (Tầng thứ 07)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 07 (Tầng thứ 08)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 08 (Tầng thứ 09)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 09 (Tầng thứ 10)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 10 (Tầng thứ 11)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 11 (Tầng thứ 12)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 12 (Tầng thứ 13)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 12A (Tầng thứ 14)                             Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 12B (Tầng thứ 15)                             Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 15 (Tầng thứ 16)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 16 (Tầng thứ 17)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 17 (Tầng thứ 18)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 18 (Tầng thứ 19)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 19 (Tầng thứ 20)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 20 (Tầng thứ 21)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 21 (Tầng thứ 22)                                Đang thực hiện Block B : 90% Block C: 90%

Sàn lầu 22 (Tầng thứ 23)                                Đang thực hiện Block B : 80% Block C: 90%

Sàn lầu 23 (Tầng thứ 24)                                Đang thực hiện Block B : 80% Block C: 80%

Sàn lầu 24 (Tầng thứ 25)                                Đang thực hiện Block B : 80% Block C: 80%

Sàn mái code 86.5                                          Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 100%

Sàn tum code 90m                                         Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Sàn tum code 91.65                                       Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 100%

Hoàn thiện – Chống thấm

Sàn lầu 01 (Tầng thứ 02)

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)                                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)                                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 3A (Tầng thứ 05)                               Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 5 (Tầng thứ 06)                                 Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 6 (Tầng thứ 07)                                 Đang thực hiện Block B :  100% Block C: 90%

Sàn lầu 7 (Tầng thứ 08)                                 Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 8 (Tầng thứ 9)                                   Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 9 (Tầng thứ 10)                                 Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 10 (Tầng thứ 11)                                Đang thực hiện Block B : 100% Block C: 90%

Sàn lầu 11 (Tầng thứ 12)                                Đang thực hiện Block B : 100% Block C:90%

Sàn lầu 12 (Tầng thứ 13)                                Đang thực hiện Block B : 100% Block C:90%

Sàn lầu 12A (Tầng thứ 14)                             Đang thực hiện Block B : 100% Block C:90%

Sàn lầu 12B (Tầng thứ 15)                             Đang thực hiện Block B:100% Block C:90%

Sàn lầu 15 (Tầng thứ 16)                                Đang thực hiện Block B:100% Block C:90%

Sàn lầu 16 (Tầng thứ 17)                                Đang thực hiện Block B:100% Block C:90%

Sàn lầu 17 (Tầng thứ 18)                                Đang thực hiện Block B:100% Block C:90%

Sàn lầu 18 (Tầng thứ 19)                                Đang thực hiện Block B:100% Block C: 90%

Sàn lầu 19 (Tầng thứ 20)                                Đang thực hiện Block B: 100% Block C: 90%

Sàn lầu 20 (Tầng thứ 21)                                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn lầu 21 (Tầng thứ 22)                                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn lầu 22 (Tầng thứ 23)                                Đang thực hiện Block B: 90% Block C: 90%

Sàn mái code +86.5m                                     Đang thực hiện Block B:90%Block C:80%

Bồn hoa trên mái                                            Đang thực hiện Block B:90% Block C:90%

Tum mái thang bộ                                          Đã thực hiện      Block B:100% Block C:100%

Sàn mái phòng kĩ thuật                                  Đang thực hiện Block B:100% Block C:

Sàn tum mái code +94m                                Đã thực hiện      Block B:100%b Block C:100%