`
20 - 02 - 2020

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 2/2020

Hàng rào tạm, pano quảng cáo      Lắp dựng       Công trình tạm         Đã thực hiện  100%

Chiếu sáng    Công trình tạm         Đã thực hiện  100%

Phần Cọc       Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh   Kết cấu         Đang thực hiện         100%

Ép cọc đại trà Kết cấu         Đã thực hiện  100% (623 tim D600, D500).

(Đã hoàn thành công tác ép đại trà và cọc cẩu tháp từ ngày 18-5-2018)

Kết cấu -Phần ngầm  Công trình tạm         Kết cấu-Phần ngầm   Đang thực hiện

Nhà thầu Cosaco đã thi công lắp 2 cẩu tháp và thi công văn phòng tạm

Đào đất         Phần ngầm    Đang thực hiện         100%

Ép cừ Larsen chống sạt lở    Phần ngầm    Đang thực hiện         100%

Bê tông móng Phần ngầm    Đang thực hiện         100%

Chống thấm đáy sàn hầm    Phần ngầm    Đang thực hiện         100%

Bê tông Sàn hầm      Phần ngầm    Đã thực hiện  100%

Bê tông vách hầm     Phần ngầm    Đã thực hiện  100%

Bê tông sàn trệt       Phần thân      Đã thực hiện  100%

Bê tông mái Cos +94m       Phần thân      Đã thực hiện  Block B: Đã thực hiện

Block C: Đã thực hiện

Phần hoàn thiện

Sàn lầu 1       Xây, tô Chưa thực hiện         Block B: 0%

Block C:0%

Sàn lầu 2       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 3       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

SÀn lầu 3A     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 5       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 6       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 7       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 8       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 9       Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 10     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 11     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12A   Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12B   Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 15     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 16     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 17     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 18     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện      Sàn lầu 19     Xây, tô Đang thực hiện

Block B: Đang thực hiện  Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 20     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 21     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 22     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện      Sàn lầu 23     Xây, tô Đang thực hiện

Block B: Đang thực hiện Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 24     Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Chưa thực hiện

Sàn mái cos +86.5    Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn mái cos +91.65  Xây, tô Đang thực hiện         Block B: Đang thực hiện

Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 02 (Tầng thứ 03)              Đang thực hiện         Block B: 100%

Block C:100%

Sàn lầu 03 (Tầng thứ 04)              Đang thực hiện         Block B :100%

Block C:100%

Sàn lầu 03A (Tầng thứ 04)            Đang thực hiện         Block C: Đang  thực hiện

Sàn tum mái cos +94m                Đang thực hiện         Block B :100%

Block C:100%

Phần hoàn thiện       Mặt ngoài

Trục A1-D1/ lầu 2-9  Bả matic, sơn nước   Đang thực hiện

Block B: Đang thực hiện  Block C:Đang thực hiện

Mặt ngoài Trục 27/E1-K1 lầu 2-9                 Đang thực hiện

Block B: Đang thực hiện Block C:Đang thực hiện

Phần hoàn thiện         Đang thực hiện         Block B:100%

Sàn lầu 2 (Tầng 3)        Cán nền        Đang thực hiện         Block C:Đang thực hiện