`
29 - 11 - 2019

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

Hàng rào tạm, pano quảng cáo 

Công trình tạm: Đã thực hiện 100%

Chiếu sáng: Công trình tạm: Đã thực hiện 100%

Phần Cọc

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh

Kết cấu Đang thực hiện 100%

Ép cọc đại trà: Kết cấu: Đã thực hiện 100%

Kết cấu – Phần ngầm     

Đào đất Phần ngầm: Đang thực hiện 100%

Ép cừ Larsen chống sạt lở: Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Bê tông móng: Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Chống thấm đáy sàn hầm: Phần ngầm: Đang thực hiện 100%

Bê tông Sàn hầm Phần ngầm Đang thực hiện 100%

Bê tông vách hầm Phần ngầm Đã thực hiện 100%

Bê tông sàn trệt Phần thân Đang thực hiện 100%

Bê tông sàn lầu 22 Phần thân Đang thực hiện Block B: 100%, Block C: 100%

Bê tông sàn lầu 24 Phần thân Đang thực hiện: Block B: 100%, Block C: Chưa thực hiện

Phần hoàn thiện

Sàn lầu 2: Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 3 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

SÀn lầu 3A Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 5 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 6 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

SàSàn lầu 8 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 9 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 10 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 11 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu Sàn lầu 12A Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 12B Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 15 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 16 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Đang thực hiện

Sàn lầu 17 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 18 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 19 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 20 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Chưa thực hiện

Sàn lầu 21 Xây, tô Đang thực hiện Block B: Đang thực hiện, Block C: Chưa thực hiện