`
27 - 09 - 2017

CITIESTO – TUẦN 2 – THÁNG 9/2017

Tiến độ chi tiết:

Phần cọc:

Ép cọc thử và thí nghiệm thử tĩnh: Đã tập kết thiết bị, robot ép cọc

Hình ảnh chi tiết: